Interesse in TPM?

TPM

Total Productive Maintenance (TPM) is een bedrijfsproces-verbeteringsmethode, die is ontwikkeld vanuit de invalshoek onderhouds-management. Bij TPM draait alles om productiviteitsverbetering, met als eerste insteek het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid. De OEE (= Overall Equipment Effectiviness) is een belangrijke prestatiemaatstaf op dit gebied.

TPM werd voor het eerst toegepast binnen het Japanse bedrijf Nippondenso, een toeleverancier aan de auto-industrie. Later werd de methode verder uit-ontwikkeld door het Japan Institute for Plant Maintenance.

Total Productive Maintenance is een adequaat middel, als er sprake is van een complex (en/of duur) machinepark, waarvan de capaciteit niet toereikend is, of als de onderhoudskosten de pan uitrijzen.

In TPM worden veel technieken toegepast die ook binnen Lean worden gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn:
– 5S
– SMED
– Kaizen

Preventief onderhoud

Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan preventief onderhoud (PO). Dit zowel door de technische dienst/monteurs als wel 1e lijns onderhoud door operators/medewerkers aan de machine. Dit laatste wordt ook wel Autonoom onderhoud (AO) genoemd.
Gedachtengang hierbij is dat door goed preventief onderhoud de totale downtime van machine wordt beperkt en er sprake is van een betrouwbare machine/lijn die een constante hoge output en kwaliteit levert.

Predictief onderhoud

Een volgend, hoger niveau van TPM houdt zich bezig met predictief onderhoud. Dit houdt in dat men op basis van data die gemeten wordt probeert te voorspellen wanneer onderhoud nodig is zodat voordat het problemen geeft (bijvoorbeeld versleten aandrijfriem) zaken kunnen worden vervangen of gereviseerd.

Early Equipment Management

Een laatste onderdeel van TPM is het zogenaamde Early Equipment Management. Dit houdt in dat bij het aankopen van een nieuwe machine of lijn de eisen en wensen van de onderhoudsafdeling worden meegenomen. Hierdoor wordt er meer aandacht besteedt aan onderhoudswerkzaamheden (en kosten) welke zichzelf later zullen terugverdienen (investeringen). Het terugverdienen zit er dan in dat slijtonderdelen beter bereikbaar een eenvoudiger te vervangen zijn, gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen of duidelijkere technische documentatie met informatie over de machine of lijn.

TPM in brede zin

Het bovengenoemde beeld betreft de toepassing van TPM in engere zin. Net zoals veel andere procesverbeteringsmethodes is TPM uitgegroeid tot een algemene procesmanagementmethode die breed kan worden toegepast, óók als naast de machinebeschikbaarheid logistieke of menselijke factoren een rol spelen. In dit kader wordt TPM ook wel gezien als de afkorting van Total Productive Management.