Interesse in Quick Response Manufacturing?

Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing, vaak afgekort als QRM, is strategische verbeteraanpak dat primair gericht is op het verkorten van de orderdoorlooptijd. Deze qrm methode is afgeleid van Lean Manufacturing en is met name geschikt voor productiebedrijven die klantorder gestuurd werken en waar traditionele Lean technieken als one-piece flow productie niet mogelijk is.

Quick Response Manufacturing - Doorlooptijdverkorting - Lead Time Reduction

Kenmerken van een bedrijf waarvoor QRM een uitkomst kan zijn:

  • Hoge variatie in artikelen
  • Kleine seriegroottes
  • Redelijk hoge variatie in de vraag
  • Hoge mate van personalisatie

Ontwikkeling QRM concept door Rajan Suri

QRM boek Rajan Suri

De centrale gedachte achter het concept van QRM, is ontwikkeld door Rajan Suri, professor aan de Universiteit van Wisconsin (VS). Door focus te leggen op het verkorten van doorlooptijden in alle fases van het proces van order tot uitlevering bij de klant realiseer je korte levertijden.

Deze aanpak past uitstekend binnen Lean omdat veel verspillingen uit de weg worden geruimd om te kunnen komen tot een korte doorlooptijd. Bovendien gaat in dit proces daardoor automatisch ook de kostprijs omlaag. Heel veel kosten die in een bedrijf worden gemaakt zijn gerelateerd aan de (lange) orderdoorlooptijd van het te maken product.

Dit zijn bijvoorbeeld de kapitaalkosten van onderhanden werk, magazijnkosten (gereed product), communicatie met klanten (over de levertijden), overhead (vergaderingen over forecast cijfers), etc. De invloed van de orderdoorlooptijd heeft dan ook een veel grotere invloed op de kostprijs van een product, dan bedrijven denken. Bij de bedrijven waar Suri met zijn methode de doorlooptijd drastisch wist in te korten, gingen ook de kosten met gemiddeld 25 procent omlaag!

Doorlooptijdverkorting

De doorlooptijd van een processtap bestaat uit vier standaard elementen (met allerlei bedrijfsspecifieke varianten hierop):

Vier standaard elementen doorlooptijd

Wachttijd

Wachttijden veroorzaken vaak de langste doorlooptijden. Afstemming, prioriteiten stellen, planning, problemen zijn allerlei oorzaken waardoor wachttijden beginnen op te lopen. Van de totale doorlooptijd is vaak meer dan 80% een bepaalde vorm van wachttijd en in sommige gevallen zelfs meer dan 95% !

Transporttijd

Transporttijd valt deels onder noodzakelijk kwaad en heeft deels toegevoegde waarde om iets op een bepaalde plek te krijgen. Echter wordt er bij transport geen echte waarde aan het product toegevoegd. Een slimme lay out van de fabriek, de keuze en opstelling van werkplekken/machines en een optimale 5S kan wel helpen om de afstanden die halffabricaten en eindproducten afleggen tot een minimum te beperken.

Omsteltijd

Omsteltijd en insteltijd is de tijd die nodig is om om te schakelen van het ene product naar het andere.  Hier zit vaak ook verborgen verspilling van tijd in opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het ophalen van gereedschap en materialen voor de nieuwe order zodra de machine stilstaat. Deze handeling had ook gedaan kunnen worden toen de huidige order nog liep op de machine waardoor je direct na het stoppen van deze order kunt overgaan tot het ombouwen naar het nieuwe product. 

SMED is een methodiek om dergelijke omsteltijden te minimaliseren. Hierbij wordt de totale tijd van het laatste goede product van de lopende order tot en met het eerste goede product van de volgende order kritisch bekeken.

Bewerkingstijd

Vaak is het bewerken van het product de enige echte toegevoegde waarde. Maar ook hier zijn vaak mogelijkheden om bijvoorbeeld door het toepassen van een andere productietechnologie sneller te kunnen produceren. Daarnaast valt er vaak nog wel wat te verbeteren aan de procesbeheersing waarbij uitval, afkeur en dergelijke teruggebracht kunnen worden.

Focus op totale orderdoorlooptijd

De basis van Quick Response Manufacturing is de extreme focus op het verkorten van doorlooptijden door alle fases en stappen van het orderproces kritisch te bekijken. Hierbij wordt van ieder element van de doorlooptijd bekeken of deze niet korter kan. Totale orderdoorlooptijd

Quick Response Manufacturing – 5 bouwstenen

QRM beschrijft vijf bouwstenen waarin bedrijven gestructureerd tot verkorting van de doorlooptijd kunnen komen:

1: Organiseer productiecellen

Productiecel U-vormig - QRM
Voorbeeld productiecel met 3 medewerkers + 1 robot voor Halffabricaat 2

De werkvloer moet niet in lijn maar in productiecellen worden verdeeld. In zo’n cel staan verschillende, liefst universele en flexibele machines waarmee een compleet eindproduct of een module voor het eindproduct kan worden gemaakt. Hierdoor krijg je een eenvoudige en duidelijke materiaalstroom. Iedere bewerking volgt direct op de andere, dus de productietijd is zo kort als mogelijk.

Om dit voor elkaar te krijgen is het, net als bij pull-productie noodzakelijk om kritisch en creatief te kijken naar wat er nodig is om bepaalde productie taken uit te voeren. Wellicht is een eenvoudige kolomboor voldoende en is er geen dure, grote freesmachine nodig die nu wel gebruikt wordt.

Routing en planning (POLCA)

Iedere order volgt haar ‘eigen route’ langs verschillende productiecellen.  te laten volgen. Voor klantenorder gestuurde bedrijven is het ontwikkelde alternatief voor KANBAN, geheten POLCA, een goede oplossing om de fabriek meer op de werkvloer aan te sturen. POLCA staat voor Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization. Hierbij worden net als bij kanban bewerkingen aangestuurd door een systeem van kaartjes. Het verschil is dat de prioriteiten bij POLCA afhangen van de capaciteit van de cellen die ‘stroomopwaarts’ beschikbaar is.

Onderhandenwerk (WIP) wordt door deze werkwijze beperkt waardoor men overzicht houdt, doorlooptijden kort zijn en er een optimale flow in de fabriek onstaat.

Het traditionele Material Requirements Planning (MRP)-concept is ongeschikt om de productie aan te sturen, vindt Rajan Suri. MRP kan eventueel wel worden gebruikt voor de lange termijnplanning over de productiecellen heen. 

Naast een visuele kaartenvariant zijn er inmiddels ook softwareprogramma’s op de markt die dit planningsproces ondersteunen.

2: Werk met autonome, zelfstandige teams

In een productiecel krijgt één team de verantwoordelijkheid om afgeronde producten of delen van producten te maken. De mensen in het team worden trots op hun werk en zien zelf op welke wijze ze het proces zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen.

Quick Response Manufacturing - QRM - Team productiecel
QRM Team productiecel

3: Realiseer teams met multi-inzetbare medewerkers

De mensen in het team moeten via crosstraining zoveel mogelijk taken kunnen uitvoeren zodat ze elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Hiermee voorkom je dat orders stil komen te liggen omdat een specifieke medewerker even niet beschikbaar is. Resultaat: doorlooptijden blijven kort. Hierbij wordt ook over productiecellen heen gekeken.

4: Procesfocus op doorlooptijdverkorting

Medewerkers moeten er continu op gebrand zijn om de doorlooptijd in de productie te verkorten. De beste ideeën hiervoor zitten bij de mensen zelf. Zij komen met maatregelen om omsteltijden te verkorten, om machinestoringen te voorkomen, etc. Met andere woorden ook hier aandacht voor continu verbeteren.

Ook mogelijkheden om zaken parallel in plaats van serieel (achter elkaar) te laten verlopen zorgt natuurlijk voor doorlooptijdverkorting.

5. Ontwerp voor productie/logistiek/…

Het product- als het procesontwerp bepalen grotendeels als hoe iets gemaakt wordt. Daarom is het van groot belang om in dit stadium al rekening te houden hoe een product gemaakt en verplaatst wordt. Design For Assembly en Design For Production zijn ontwerpmethoden die hier op inspelen. Ook concurrent engineering is een principe dat hier goed bij past, ook dit is gericht op doorlooptijdverkorting en het first time right principe.

Lead Time meting in QRM

Zoals eerder aangegeven is een strenge, zuivere doorlooptijdmeting noodzakelijk. Een veel gebruikte definitie is de zogenaamde MCT. Dit staat voor Manufacturing Critical-path Time.

MCT = De kalendertijd vanaf het moment dat de order aangemaakt wordt, via het kritieke doorlooptijdpad tot het eerste product van die order wordt afgeleverd tij de klant.

MCT = Manufacturing Critical-path Time

In bovenstaand voorbeeld is het onderste proces kritiek en bepalend en komt de MCT op 43 dagen uit vanaf het moment dat verkoop de order boekt.

Wat levert QRM op?

Het toepassen van quick response manufacturing levert altijd meerdere voordelen op. Dit omdat het gehele productieconcept opnieuw wordt uitgewerkt. Men pakt niet alleen het plannings- & besturingsconcept maar ook de fysieke lay out aan. Tevens veranderd de productie organisatie door extra aandacht te besteden aan multi inzetbaarheid en empowerment van productiemedewerkers.

Hierbij past men vrijwel altijd meerdere verbetertechnieken toe zoals daar zijn: SMED, 5S, TWI,…  om uiteindelijk tot kortere doorlooptijden te komen. Concrete resultaten die men hierdoor bereikt zijn:

Kortere levertijd

QRM is met bij uitstek geschikt voor bedrijven die klantorder gestuurd werken, doorlooptijdverkorting vertaald zich 1-op-1 door in een kortere levertijd.

Lagere voorraad, minder onderhandenwerk

Door een strak beheer van het onderhandenwerk, bijvoorbeeld door POLCA kaarten voor vrijgeven van productieorders, is er minder voorraad in de fabriek.  Een verbeterde afstemming en meer overzicht leidt ook tot lagere voorraden in het magazijn.

Minder zoektijden naar materiaal en gereedschap

Het aanpassen van de lay out en het aanpakken (Systematische Lay Out planning) van de werkplekken (5S) zorgt voor een overzichtelijke, vaak visuele, fabriek (Visueel Management). Hier zijn de vaste locaties voor onderhanden werk en grijpvoorraad duidelijk aangegeven. Tevens is gereedschap direct beschikbaar op de plek waar het wordt gebruikt. Vaak ook nog visueel gemarkeerd op een schaduwbord en voorzien van een kleur.

Minder uitval en afkeur

Standaard wordt ook de betrouwbaarheid van processen verhoogt. Onder anderen wordt achterstallig onderhoud op machines uitgevoerd en start men vaak met preventief onderhoud (TPM).

Daarnaast zorgen de beter opgeleide medewerkers er voor dat de juiste (standaard) werkwijze wordt toegepast waardoor de operators minder fouten maken.

Als laatste zorgt een overzichtelijke werkvloer er voor dat problemen sneller zichtbaar zijn en hierdoor sneller worden opgelost.

Hogere medewerker tevredenheid

Bij  bedrijven die qrm hebben toegepast zie je meer rust op de werkvloer en een grotere mate van betrokkenheid van medewerkers waardoor de medewerkers tevredenheid hoog is.

Een hogere arbeidsproductiviteit zonder extra werkdruk, resulteert ook in minder overwerk en/of inzet van uitzendkrachten.

Hogere klant tevredenheid

Klanten worden altijd blij van kortere levertijden maar QRM maakt een bedrijf ook flexibeler. Praktische voorbeelden hiervan zijn orderwijzigingen in een later stadium die nu wel bespreekbaar zijn of het op een later moment alsnog wijzigen van prioriteiten wordt nu mogelijk.