Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. ProduLog alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
Art 1. Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van ProduLog of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden. ProduLog kan de gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en adviseert u van de gebruiksvoorwaarden regelmatig kennis te nemen.

Art 2. Doel van de website
U dient er rekening mee te houden dat alle informatie en materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot programma’s, publicaties, ontwerpen, producten, processen, software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen, html-codes, informatie of knowhow (de ‘content’) die zich op de website van ProduLog bevinden, uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor informatieve doeleinden. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Art 3. Gebruik
De content kan gebruikt worden voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ieder ander gebruik of wijziging van de content op de website van ProduLog, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is niet toegestaan.

Art 4. Intellectuele eigendomsrechten
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van ProduLog. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten. Logo’s van ProduLog, productnamen, alle ‘headers en footers’ van pagina’s en iconen, en iedere combinatie van het voorgaande, zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van ProduLog.

Art 5. Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat ProduLog de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze websites en bronnen het logo van ProduLog. ProduLog heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites en bronnen. Hierdoor is ProduLog niet verantwoordelijk voor de content van gelinkte websites en bronnen of de links die zich daarop bevinden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProduLog is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van ProduLog te creëren (‘framing’) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Art 6. Garantie en aansprakelijkheid
De content op de website van ProduLog wordt verstrekt “zoals zij is” en ProduLog geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de content op de website. Zonder het voorgaande te beperken, geeft ProduLog geen enkele garantie dat de website van ProduLog en de content vrij zijn van fouten, omissies, onnauwkeurigheden, virussen en dergelijke, of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. ProduLog geeft geen enkele garantie voor enig resultaat dat is verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content.

Het gebruik van de content is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de content. ProduLog, noch dochtermaatschappijen van ProduLog, noch enige relaties, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers van ProduLog, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van de content.

Indien hetgeen onder artikel 6 om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van toepassing.