Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en privacyverklaring voor de uitvoering van onderzoek- en advieswerkzaamheden, alsmede het geven van onderricht van ProduLog, gevestigd te Deventer aan de E. Tesschenmacherstraat 43

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van onderzoek en het geven van advies en onderricht tussen ProduLog en het bedrijf waaraan de offerte van ProduLog is gericht –nader te noemen de opdrachtgever. De werkzaamheden worden nader bepaald in de offerte, in het navolgende zal ernaar worden verwezen als de opdracht. Ander luidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het zonder commentaar accepteren en behouden van een order- of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 2: Offertes
2.1. Alle offertes van ProduLog zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft ProduLog het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2. Indien ProduLog verwacht dat de in de offerte vermelde totaal in rekening te brengen onderzoek, onderricht c.q. adviesuren, zullen worden overschreden, dan zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden gemeld. Facturering boven het in de offerte vermelde bedrag aan honorarium en kosten (zie artikel 3) aan de opdrachtgever geschiedt uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever over deze extra kosten.
Artikel 3: Facturering
3.1. Door ProduLog zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht:
a. honorarium inzake werkzaamheden met betrekking tot onderzoek, advies en onderricht;
b. kosten ter uitvoering van bovenstaande werkzaamheden gemaakt, zoals reis- en verblijfkosten. Afhankelijk van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorzieningen kan een daggeldvergoeding in rekening worden gebracht. Vergoeding van reiskosten vindt plaats tegen € 0,55 per km.
3.2. Bovenbedoelde bedragen zijn exclusief BTW.
Artikel 4: Verplichtingen van partijen
ProduLog verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van alle gegevens welke naar inzicht van ProduLog noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. Hoewel ProduLog zich van haar taak zal kwijten zoals van een bureau in haar branche mag worden verwacht, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover haar grove schuld/nalatigheid en/of opzet te wijten is. Een zelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die ProduLog bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
5.2. ProduLog is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtgever derhalve ProduLog schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3. Indien enige aansprakelijkheid aan de zijde van ProduLog zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het gedeclareerde honorarium ter zake van bestede uren aan onderzoek, advies en onderricht zoals bedoeld in artikel 3.1. sub a.
Artikel 6: Beëindiging
6.1. ProduLog behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie
zich voordoet, dient de opdrachtgever honorarium en daarmee verbandhoudende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.
6.2. De opdrachtgever is verplicht tot het betalen van alle door ProduLog gefactureerde honoraria ter zake bestede uren aan onderzoek en advies en daarmee verbandhoudende kosten zoals in de offerte genoemd. Indien de opdrachtgever in welk stadium dan ook besluit tot het niet doorzetten van de opdracht is opdrachtgever het honorarium verschuldigd tot het moment van beëindigen voor geleverde diensten en aangegane verplichtingen c.q. gemaakte kosten.
Artikel 7: Betaling
7.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2. Indien een factuur niet na de in lid 1 bedoelde termijn is voldaan, zal de opdrachtgever aan ProduLog een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 1286 BW, danwel artikel 6:119/120 NWB, vermeerderd met 4%, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
7.3. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn en na daartoe door ProduLog te zijn gemaand, gedurende een door ProduLog te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en/of executiemaatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van ingebreke zijn/verzuim geldt.
7.4. Ter keuze van ProduLog kan in gelijke omstandigheden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, met name ook krachtens het doen uitgaan van een verklaring krachtens het met ingang van 1 januari 1992 geldende recht, zulks al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
7.5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is ProduLog bevoegd de nakoming jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijk zekerheid hiervoor is verschaft. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van ingebreke/verzuim zijn indien ProduLog heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
Artikel 8: Eigendom (voorbehoud)
Originelen, kopieën en/of afdrukken van de met betrekking tot de opdracht door ProduLog vervaardigde rapporten, tekeningen, software modellen e.d. die aan de opdrachtgever zijn verstrekt, worden diens eigendom zodra alle betalingen met betrekking tot de opdracht door ProduLog zijn ontvangen. Tot aan het moment van integrale betaling behoudt ProduLog zich derhalve het eigendom ervan voor. De auteursrechten en eventuele andere rechten op industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud en de vorm van deze rapporten, tekeningen, software modellen en dergelijke blijven het eigendom van ProduLog
Artikel 9: Toepasselijk recht/bevoegde Rechter
9.1. Op de tussen ProduLog en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
9.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Almelo, zij het dat ProduLog de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de opdrachtgever woont en/of is gevestigd.
Privacyverklaring
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt: – Voor- en achternaam – De bedrijfsnaam waar u voor werkt – Uw zakelijke telefoonnummer – Uw zakelijke mailadres
Waarom Produlog deze gegevens nodig heeft?
Produlog verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Produlog uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Produlog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Worden uw gegevens gedeeld?
Produlog verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Disclaimer Produlog over deze website en in kaart brengen websitebezoek
Produlog gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Produlog. Produlog zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Produlog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.